فارسیEnglish

مدیریت دبیرستان

 

معرفی مدیریت:

 خانم منصوره سجاد با 20 سای سابقه مدیریت داشته و به مدت 10 سال سرگروه مدیران بوده اند.