فارسیEnglish

فرم ارائه پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهادات -  فایل  word

فایل های ضمیمه :

کادر اداری

 

 سمت های اداری مدرسه

 

مدیر

منصوره سجاد

معاون آموزشی

زهرا بنائیان-بتول عظیمیان

معاون پرورشی

میترا  عسیائی-اکرم نادری

معاون فناوری اطلاعات

سیما شیران

معاون انضباطی

زهرا بنائیان-بتول عظیمیان

مراقب سلامت

معصومه پورعیدی

دفتر دار

ناهید فقیه اصفهانی-نیکتاری شهری زاده

خدمتکار

رقیه باقری-سید رسول موسوی-سبزعلی موگوئی

مشاور

مژگان صالحی