فارسیEnglish

فرم ارائه پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهادات -  فایل  word

فایل های ضمیمه :

کادر آموزشی

 

نام

نام خانوادگی

رشته

فرناز

اناری

دبیر ریاضی

شیما

مدینه

دبیر ریاضی

مریم

قبادیان

دبیر ریاضی

شهلا

عقیلی

دبیر ریاضی

میترا

صفاییان

دبیر ریاضی

یروانه

خوانساری

دبیر ریاضی

سودابه

صادقی

دبیر فیزیک

مزگان

اشتهاردیها

دبیر فیزیک

زهره

مکی نزاد

دبیر فیزیک

عذرا

فقیهی

دبیر فیزیک

سکینه

موسوی

دبیر شیمی

لیلا

ایرانپور

دبیر شیمی

فرزانه

نصر

دبیر شیمی

 

دشتی

دبیر شیمی

زهرا

خیام

دبیر شیمی

فلورا

خسروی

دبیر زیست

محبوبه

فولاد گر

دبیر زیست

زهرا

ملک محمد

دبیر زیست

اعظم

بیابانگرد

دبیر امادگی دفاعی

مریم

شاهنگی

دبیر علوم اجتماعی

ناهید

سلطان دوست

دبیر علوم اجتماعی

فاطمه

جانثاری

دبیر علوم اجتماعی

افسانه

شکرچیان

دبیر علوم اجتماعی

بهناز

تاجمیر ریاحی

دبیر الهیات

رقیه

حاجی خانی

دبیر الهیات

مهین

احمدیان

دبیر الهیات

بتول

شهریاری

دبیر الهیات

زهرا

نظریان

دبیر الهیات

زهره

زمانی

دبیر عربی

مهشید

شفیعی

دبیر عربی

افسر

حافظی

دبیر عربی

زهرا

مدنی

دبیر تاریخ

فرشته

خان احمدی

دبیر جغرافی

زهرا

چیت ساز

دبیر جغرافی

مهناز

اهتمام

دبیر ادبیات

امنه

اقا بابایی

دبیر ادبیات

شهین

امیدیان

دبیر ادبیات

شهنار

پرتویی

دبیر ادبیات

شهناز

هادی پور

دبیر ادبیات

 

وحیدی

دبیر ادبیات

زهره

وطنی

دبیر زبان

مهسا

یوسفی

دبیر زبان

 

خندان

دبیر زبان

الهام

یاری بخت

دبیر زبان

ازاده

میرزایی

دبیر کامپیوتر

پروانه

چوپان نزاد

دبیر ورزش

رقیه

باقری

خدمتگزار

سید رسول

موسوی

خدمتگزار

ابوذر

باقری

خدمتگزار

سبزعلی

موگویی

خدمتگزار