فارسیEnglish

اعضاء انجمن اولیا و مربیان 98-97 دبیرستان الزهرا

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شغل

سمت

1

خانم منصوره سجاد

فوق لیسانس

فرهنگی

مدیر دبیرستان

2

بتول عظیمیان

فوق لیسانس

فرهنگی

معاون آموزشی

3

رقیه حاجی خانی

فوق لیسانس

فرهنگی

معاون آموزشی

4

سودابه صادقی

فوق لیسانس

فرهنگی

نماینده معلمان

5

پریسا ذرخش

لیسانس

مشاور

نماینده اولیاء

6

حسن شفیعی

فوق لیسانس

کارمند قلم چی

نماینده اولیاء

7

مجید محمدی

فوق لیسانس

کارمند

نماینده اولیاء

8

هوشنگ مهرابی

فوق لیسانس

کارمند

نماینده اولیاء

9

رسول مزروعی

فوق دیپلم

کارمند

نماینده اولیاء

10

محمود احمدی

فوق لیسانس

دبیر

نماینده اولیاء

11

محمد خاتمی

لیسانس

کارمند

نماینده اولیاء

12

علی نوروزی

دیپلم

کارمند

نماینده اولیاء

13

فیروزه داورپناه

لیسانس

خانه دار

نماینده اولیاء

14

مژگان رفیعیان

فوق دیپلم

مددکار خانواده

نماینده اولیاء

15

مهدی رهبری

دیپلم

آزاد

نماینده اولیاء

16

مسعود شوشتری

لیسانس

مدیر عامل شرکت

نماینده اولیاء